Polityka prywatności

Udostępnij

Regulamin portalu www.pozywamzbiorowo.pl

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Kancelarię Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Legnicy, ulica Maksymiliana Kolbe 18 zwanym Usługodawcą, drogą elektroniczną usługi udostępnienia platformy komunikacyjnej dla Użytkowników w ramach Portalu internetowego funkcjonującego pod domeną www.pozywamzbiorowo.pl – a w szczególności określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Kancelarii Radców Prawnych Joanna Smereczańska-Smulczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

 

§ 2

Warunkiem korzystania z portalu jest dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja.

 

§ 3

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. O każdej zmianie regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników. Każdy Użytkownik może według własnego wyboru zaakceptować zmianę Regulaminu i korzystać z Usług na zasadach określonych w zmienionym Regulaminie lub odmówić zaakceptowania zmiany Regulaminu. Odmowa zaakceptowania zmiany Regulaminu jest równoznaczna z usunięciem konta Użytkownika z Portalu.

 

§ 4

Korzystanie z Portalu www.pozywamzbiorowo.pl jest bezpłatne.

 

§ 5

Na Portalu, w szczególności na forum, kategorycznie zabrania się samowolnego umieszczania reklam firm oraz kancelarii. Reklama może być umieszczona tylko i wyłącznie za zgodą właściciela Portalu i po dokonaniu właściwej opłaty.

 

§ 6

Ochronie prawnej podlegają wszystkie elementy wykorzystane w ramach Portalu, w tym: jego nazwa, utwory, idee, procedury, sposób prezentacji, metody działania, znaki towarowe, wzory, logo, oprogramowanie oraz bazy danych.

 

§ 7

Usługi obejmują udostępnienie osobom korzystającym z Portalu platformy społecznościowej umożliwiającej wymianę informacji, korespondencji, uwag, opinii w zakresie związanym pośrednio lub bezpośrednio z wspólnym dochodzeniem roszczeń, w szczególności roszczeń w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 roku, Nr 7, poz. 44), jak również udostępnianie osobom korzystającym z Portalu przestrzeni serwerowej w celu umieszczania na niej danych, w tym danych osobowych.

 

§ 8

Akceptując Regulamin osoba korzystająca z Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu prawidłowego świadczenia usługi określonej w pkt. 7 Regulaminu, w celu koordynacji działań związanych z dochodzeniem przez osobę korzystającą z Portalu ewentualnych roszczeń w postępowaniu grupowym oraz w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu.

 

§ 9

Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

 

§ 10

Osoba korzystająca z Portalu ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Portalu.

§ 11

Akceptując Regulamin osoba korzystająca z Portalu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Usługodawcy oraz podmiotów z nim powiązanych.

 

§ 12

Wszelkie utwory oraz informacje zamieszczone na Portalu są udostępnione osobom korzystającym z Portalu wyłącznie w celach poglądowych i nie mogą być podstawą do podejmowania jakichkolwiek działań prawnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie, niewykorzystanie lub niewłaściwe wykorzystanie treści i informacji zawartych na Portalu.

 

§ 13

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, opinie i poglądy zamieszczane na Portalu przez Użytkowników Portalu.

 

§ 14

Usługodawca ma prawo do usuwania treści, danych, w tym danych osobowych zamieszczanych przez osoby korzystające z Portalu, bez uprzedzenia.

 

§ 15

Usługodawca ma prawo do usunięcia konta użytkowania, który nie przestrzega zapisów niniejszego Regulaminu.

 

§ 16

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy te były jak najkrótsze i w najmniej uciążliwej porze.