Widok:
kafelki
lista

Aktualności

Ciekawe artykuły i najważniejsze informacje dotyczące pozwów

Sprawdź co się dzieje w świecie zbiorowych pozwów.

03.11.2014

Sąd podtrzymał karę nałożoną na Bank BGŻ

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w Wyroku z dnia 28 października 2014 r. podzielił stanowisko UOKiK potwierdzając zasadność kary pieniężnej w wysokości 1.373.973 zł.

 

W ramach ogólnopolskiej kontroli wzorców umów indywidualnych kont emerytalnych UOKiK zbadał praktyki Banku Gospodarki Żywnościowej. Postępowanie wykazało m.in., że wzorce umowne stosowane przez BGŻ nie precyzowały okoliczności w jakich bank może dokonać jednostronnej zmiany umów indywidualnych kont emerytalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli konsument nie godzi się na zmianę warunków wprowadzoną przez bank, ma możliwość wypowiedzenia umowy. W przypadkach niewskazanych w zapisach umowy modyfikacja jej treści jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą obydwu stron. Brak porozumienia powoduje, że umowa jest kontynuowany na dotychczasowych warunkach. SOKiK stwierdził, że UOKiK słusznie zauważył, że bank powinien precyzyjnie wskazać w jakim zakresie umowa podlega jednostronnym zmianom.

 

Orzeczenie nie jest prawomocne. Przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

28.10.2014

50 mln zł kary dla czterech instytucji finansowych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył w sumie 50 mln zł kary na cztery instytucje finansowe: Aegon, Idea Bank, Open Finance i Reiffeisen Bank Polska. Przeciwko 24 kolejnym toczą się postępowania. Wymienione instytucje oferowały  klientom oszukańcze polisy inwestycyjne, a tym samym naruszyły zbiorowe interesy konsumentów. Najwyższą karę – prawie 24 mln - dostało towarzystwo ubezpieczeniowe Aegon, które nie dostosowało się do decyzji UOKiK.

Idea Bank ma zapłacić 4,2 mln zł, a Open Finance - 1,7 mln zł. Obie instytucje przy zawieraniu umów dotyczących polis inwestycyjnych nie informowały klientów o ryzyku związanym z oferowanym produktem, a także o kosztach rezygnacji z umowy. Pracownicy nie przedstawiali rzetelnej informacji, a jedynie eksponowali korzyści, nie informując o możliwości straty.

Kolejna kara w wysokości 21,1 mln zł została nałożona na Reiffeisen Bank Polska. Nieprawidłowości dotyczyły zawierania umów przez telefon bez uprzedniego przesłania informacji o danym produkcie. Bank nie pozwalał też klientom odstąpić od umowy w przewidzianym przez prawo 30-dniowym terminie. Pracownicy sprzedawali ryzykowną inwestycję jako bezpieczny produkt oszczędnościowy oraz zatajali informację, że wartość wykupu w pierwszych latach umowy jest znacznie niższa od wpłaconych składek.

20.10.2014

Kara dla Polbank EFG za niejasne zasady promocji

Wyrok z 29 września (XVII Ama 57/13) w sprawie Polbank EFG (obecnie Raiffeisen Bank Polska) potwierdził rozstrzygnięcie UOKiK i utrzymał nałożoną na przedsiębiorcę karę w wysokości 605 955 zł.

 

W 2012r. UOKiK stwierdził, że przedsiębiorca wprowadzał konsumentów w błąd, obiecując nagrodę pieniężną użytkownikom Mistrzowskiego Konta Osobistego. Bank za aktywne korzystanie z karty płatniczej oraz zapewnienie na rachunku środków na pobranie opłaty za jego prowadzenie obiecywał nagrodę pieniężną. Nie było jednak informacji, że warunkiem przyznania nagrody jest zapewnienie tych środków na koniec miesiąca. W ocenie Urzędu konsument mógł otwierać rachunek i decydować się na korzystanie z karty płatniczej, kierując się informacjami o warunkach promocji, które wprowadzały w błąd. Takie postępowanie stanowi niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.

 

Bank ma obowiązek w jasny sposób informować o wszystkich warunkach promocji. Konsument wybierając produkty bankowe zwraca uwagę na atrakcyjną ofertę, w szczególności możliwość wygranej.

 

Wyrok jest nieprawomocny. Przedsiębiorcy przysługuje apelacja.

13.10.2014

OK Money pod lupą UOKiK

W maju 2013r. UOKiK wszczął postępowanie przeciwko OK Money - gdańskiej spółki zajmującej się udzielaniem pożyczek przez Internet i sms. Urząd ustalił m.in. że spółka porównując na stronie internetowej swoją ofertę do usług bankowych wprowadzała konsumentów w błąd. Mogło to bowiem wywoływać wrażenie, że OK Money to instytucja działającą jak bank.

 

Kolejną zakwestionowaną przez Urząd praktyką było nieprzekazywanie konsumentom umowy kredytu na piśmie. Miało to jednak miejsce tylko w przypadku udzielania kolejnej pożyczki. Takie działanie mogło prowadzić do podejmowania przez konsumentów niekorzystnych finansowo decyzji. Ponadto konsumenci nie byli świadomi tego, że mają prawo odstąpić od nowej umowy w terminie 14 dni.

 

OKiK stwierdził także stosowanie zawyżonych opłat windykacyjnych. Płatności te powinny odpowiadać faktycznym wydatkom. Ponadto konsument powinien mieć też prawo obciążyć przedsiębiorcę kosztami kierowanych do niego wezwań, jeśli nie wywiązuje się z umowy.

 

Spółka zobowiązała się do zaprzestania niezgodnych z prawem praktyk i zmiany regulaminów w terminie 2 miesięcy.

 

06.10.2014

Klienci Expandera stracili ubezpieczenie kredytu.

 

Klienci Expandera, którzy decydowali się na wzięcie kredytu hipotecznego byli zobowiązani do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu w razie utraty pracy przez kredytobiorcę raty opłacał ubezpieczyciel.

 

TU Europa zdecydowało się na podwyższenie stawek ubezpieczenia, ale taka zamiana nie została zaakceptowana przez Expander Advisors. W związku z tym, że ubezpieczenie to miało charakter grupowy na podstawie artykułu 816KC wypowiedziano umowy wszystkim klientom.

 

Warto jednak podkreślić, że kredytobiorcy nie tylko stracili ochronę, ale również otrzymali niezgodną z treścią umowy informację o terminie wygaśnięcia ochrony.

22.09.2014

Pozew zbiorowy przeciwko członkom zarządu Amber Gold odrzucony

 

Sąd Okręgowy w Gdańsku odrzucił pozew zbiorowy przeciwko Marcinowi i Katarzynie P. Uznał, że roszczenie powinno być skierowane przeciwko spółce Amber Gold, a nie członkom zarządu.

 

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że sprawa nie podlega rozpoznaniu grupowemu, ponieważ wśród poszkodowanych nie występuje ta sama podstawa faktyczna. Zawierali oni bowiem umowy w różnych terminach, na różne okresy. Również lokowane sumy były inne. Sędzia stwierdziła, że "daty zawierania umów są zróżnicowane nie tylko w odniesieniu do poszczególnych podgrup, ale też w odniesieniu do poszczególnych członków dochodzących swoich roszczeń".

 

Kancelaria reprezentująca poszkodowanych w uzasadnieniu powoływała się na okoliczność, że "szkoda członków grupy jest wynikiem nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień pozwanych reprezentujących Amber Gold oraz szeregu umyślnych działań skutkujących uniemożliwieniem spełnienia zobowiązań". Poszkodowani zostali podzieleni na ok. 180 podgrup, w zależności od wysokości roszczeń. Według sądu kwoty roszczeń w poszczególnych podgrupach były zbyt różne. Sędzia argumentując orzeczenie tłumaczyła, że "w ocenie sądu dokonane przez powoda ujednolicenie roszczeń pieniężnych w podgrupach nie spełnia kryterium wspólnych okoliczności sprawy". Katarzyna i Marcin P. wnosili o odrzucenie pozwu.

 

Orzeczenie nie jest prawomocne.

15.09.2014

Kolejny pozew zbiorowy dotyczący Amber Gold

 

Do prokuratury zgłosiło się dotychczas ok.18 tys. osób poszkodowanych przez Amber Gold. Suma roszczeń wynosi ok. 800 mln zł. z czego syndyk masy upadłości odzyskał do tej pory jedynie ponad 30 mln zł.

 

Kolejne pozwy przeciwko Amber Gold nie przynoszą niestety żadnych efektów. Taka sytuacja nie zniechęciła jednak warszawskiej kancelarii do podjęcia kolejnych działań. Do 17 października zbiera zapisy do grupy osób poszkodowanych przez Amber Gold, w imieniu których chce złożyć do sądu powództwo o odszkodowanie od skarbu państwa.

Głównym celem pozwu jest uzyskanie wyroku zasądzającego zapłatę przez państwo kwot, które poszkodowani stracili. Zdaniem kancelarii z doniesień prasowych oraz rozstrzygnięć prokuratury i sądów wynika, że spółka Amber Gold prowadziła działalność przestępczą. W całej tej sprawie zawiniła opieszałość prokuratury, która miała obowiązek wszcząć postępowanie w momencie, gdy organy ścigania otrzymywały pierwsze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Tak się jednak nie stało.

 

Przedstawiciele kancelarii tłumaczą, że zgodnie z Kodeksem cywilnym oraz konstytucją, skarb państwa jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez organ państwowy, a takim jest prokuratura. W pozwie dochodzone będą tylko roszczenia główne bez odsetek.

08.09.2014

Pozew zbiorowy przeciwko TU AXA

 

122 klientów TU AXA domaga się unieważnienia umów oraz zwrot ponad 5 milionów złotych, które stracili w wyniku pobierania przez ubezpieczyciela tzw. opłaty likwidacyjnej. Konsumenci twierdzą, że podczas zakładania polisy nie byli informowani o konsekwencjach finansowych związanych z jej likwidacją w ciągu pierwszych 10 lat.

 

W pozwie zbiorowym klienci TU AXA podnoszą, że opłata likwidacyjna, która w tym wypadku wynosiła prawie 100% wpłaconej sumy w rażący sposób naraża interes ekonomiczny konsumentów. W tym miejscu warto podkreślić, że sądy niemieckie uznały, że nawet opłata wynosząca 5% jest zbyt wygórowana.

 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe AXA deklaruje, że sprawa każdego, kto zdecyduje na rozowę z nimi przed przystąpieniem do pozwu, zostanie przeanalizowana w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.

01.09.2014

Ruszył pozew zbiorowy przeciwko Pobieraczek.pl

 

W sierpniu w Sądzie Okręgowym w Gdańsku ruszył pozew zbiorowy przeciwko serwisowi Pobieraczek.pl, który oferował pozornie darmowy dostęp do różnych plików. Do pozwu przystąpiło 600 osób.

 

Roszczeniem większości konsumentów jest unieważnienie umowy zawartej z firmą lub odstąpienia od nałożonej kary umownej. Część domaga się zwrotu niesłusznie pobranej opłaty w wysokości 94,80 zł.

 

Serwis należący do firmy Eller Service od lat nie cieszył się dobrą sławą, ponieważ wprowadzał konsumentów w błąd. Hasło reklamowe strony "10 dni pobierania bez opłat" nie miało pokrycia w rzeczywistości. Warto też przypomnieć, że osoby, które zarejestrowały się na stronie były zastraszane. Takie działanie miało ma celu wyłudzenie od nich nienależnych opłat

 

Eller Service zostało już dwukrotnie ukarane przez UOKiK kwotą 240 tysięcy zł. oraz 215 tysięcy złotych. Kary nie przestraszyły jednak innych przedsiębiorców, którzy zaczęli rejestrować swoje firmy w Emiratach Arabskich i tworzyć bliźniacze serwisy.

03.11.2014

Sąd podtrzymał karę nałożoną na Bank BGŻ

28.10.2014

50 mln zł kary dla czterech instytucji finansowych

20.10.2014

Kara dla Polbank EFG za niejasne zasady promocji

13.10.2014

OK Money pod lupą UOKiK

06.10.2014

Klienci Expandera stracili ubezpieczenie kredytu.

22.09.2014

Pozew zbiorowy przeciwko członkom zarządu Amber Gold odrzucony

15.09.2014

Kolejny pozew zbiorowy dotyczący Amber Gold

08.09.2014

Pozew zbiorowy przeciwko TU AXA

01.09.2014

Ruszył pozew zbiorowy przeciwko Pobieraczek.pl